0 Kč

menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Podmínky pro nakupování v internetovém obchodě www.dobes.eu se řídí platnou legislativou. Závazná pravidla pro realizaci nákupu naleznete v následujících podkategoriích.

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Sdělení před uzavřením smlouvy
 3. Předmět smlouvy a její uzavření
 4. Platební podmínky
 5. Dodací podmínky
 6. Práva z vadného plnění
 7. Uplatnění reklamace
 8. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Řešení sporů
 11. Závěrečná ustanovení

Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy

I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě na adrese www.dobes.eu a v prodejnách prodávajícího.

Prodávajícím je Marek Dobeš, Chrástka 291, 760 01, Zlín – Jaroslavice, IČ: 62868098, DIČ: 7511234115, zapsaný u Magistrátu města Zlína, odbor živnostenský č.j. MMZL 152154/2013, sp.značka 152154/2013, dále jako Prodávající.

Kontaktní údaje: email – dobes@dobes.eu, tel: 577 902 696, mobil: 608 709 327, 731 653 505. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele je považována mj. pro účely ochrany Spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele.

KUPUJÍCÍ REALIZACÍ OBJEDNÁVKY STVRZUJE, ŽE SE SEZNÁMIL S TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM, A ŽE S NIMI SOUHLASÍ.


II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje:

 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku, tj. internetové připojení, telefonní hovory atd. si hradí Kupující sám, s užíváním stránek prodejce nejsou spojeny žádné další náklady,
 • v případě výroby atypických výrobků a dodávky zboží v hodnotě nad 50000,- Kč může prodávající požadovat zálohu ve výši 100 % z ceny výrobků,
 • označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností je uveden na internetových stránkách jednotlivě u každého zboží, nebo v ceníku prodávajícího,
 • cena zboží s DPH je konečná, včetně všech daní a poplatků mimo nákladů na dodání zboží
 • smlouvu lze uzavřít v českém jazyce,
 • v případě použití prostředků komunikace na dálku a je-li Kupujícím spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v archivu Prodávajícího, tyto je možno na vyžádání zaslat. V případě, že Spotřebitel má stížnost, může se obrátit na Prodávajícího a ten se jí bude zabývat, a učiní vše, aby ji vyřídil. Případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající nemá zaveden kodex chování.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY A JEJÍ UZAVŘENÍ

Kupující má možnost prostřednictvím internetových stránek - e-shopu na stránkách www.dobes.eu koupit zboží nabízené Prodávajícím a tímto s ním uzavřít kupní smlouvu.

Kupující vyplní údaje, týkající se specifikace zboží, jeho množství a provedení, určení způsobu platby zboží a jeho dopravy, a dále vyplní identifikační údaje kupujícího v systému nákupního košíku. Kupující má možnost tyto údaje kontrolovat a měnit obsah objednávky. Před odesláním objednávky se kupujícímu zobrazí vždy všechno zboží uložené v nákupním košíku, součet všech cen za vybrané zboží, náklady na dopravu, případně dobírku.

Ceny za zboží nebo služby se zobrazují jako ceny včetně i bez DPH.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem.

Kupující odpovídá za správnost vyplněných údajů.

Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím upřesňující informace, např. telefonicky, e-mailem atd.

Prodávající umožňuje také uzavření smlouvy prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, zejména elektronickou poštou – e-mail a podobně.

Další možností uzavření smlouvy je nákup zboží a služeb v provozovnách Prodávajícího.

V případě, že Kupující požaduje další související služby, např. dopravu atypického zboží a dalších služeb, Prodávající zašle nabídku a Kupující v případě, že s ní souhlasí je povinen ji písemně (e-mail) potvrdit.

Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat zboží nebo službu Kupujícímu. Kupující se zavazuje, že zboží, nebo službu převezme a zaplatí.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží uvedeného na internetových stránkách Prodávajícího nebo v ceníku výrobků. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude Kupující informován telefonicky nebo e-mailem.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s Kupujícím v důsledku výrazných změn dodavatelských podmínek u výrobků a jiných dodavatelů zboží.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen Prodávajícímu uhradit cenu za objednané zboží a dále dopravu a dobírku, byla-li sjednána následujícími způsoby:

 • hotově nebo bezhotovostně platební kartou při odběru zboží (na účet č. 308640661 / 0100 vedený Komerční bankou),
 • předfakturou (zálohovou fakturou) převodem na účet č. 308640661 / 0100 vedený Komerční bankou,
 • dobírkou při převzetí zboží
 • u smluvních partnerů převodem na účet č. 308640661 / 0100 vedený Komerční bankou ve sjednané lhůtě splatnosti ,
 • v případě výroby atypických výrobků a dodávky zboží v hodnotě nad 50000,- Kč může prodávající požadovat zálohu ve výši až 100 % z ceny výrobků.

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží označené skladem expedujeme obvykle následující pracovní den přepravní společností a bývá doručeno nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Menší balíkové předměty (do 50-ti kg) je možno doručit do 48 hodin.

U zboží, které není skladem, je vyráběno na zakázku, nebo u betonových podhrabových desek je termín dodání vždy sjednán individuálně s Kupujícím.

Větší a nadrozměrné zakázky jsou dodávány našimi rozvozovými vozy o celkové hmotnosti 12 tun s podmínkou dostupnosti příjezdu po zpevněných komunikacích.

K ceně zboží se připočítává cena za dopravné, které činí u zakázek v hodnotě zboží včetně DPH:

 • u zakázek do 500,- Kč            250,- Kč
 • u zakázek do 1000,-  Kč         350,- Kč
 • u zakázek do 4000,- Kč          700,- Kč
 • u zakázek do 7000,- Kč        1000,- Kč
 • u zakázek do 10000,- Kč      1300,- Kč
 • u zakázek do 12500,- Kč      1700,- Kč
 • u zakázek do 15000,- Kč      2000,- Kč
 • u zakázek nad 15000,- Kč doprava zdarma. V případě platby na dobírku je účtován poplatek 50 Kč včetně DPH.

VÝŠE UVEDENÉ CENY JSOU PLATNÉ PRO PŘEPRAVU PO ČR.

Cena dopravy na Slovensko a do dalších zemí bude sjednána individuálně.

Možnost platby v eurech. Přepočet bude proveden dle kurzu ČNB platného ke dni přijetí objednávky.

V případě zasílání zboží na Slovensko přepravní službou je podmínkou platba předem převodním příkazem na eurový účet bez poplatků, nelze platit dobírkou.

V PŘÍPADĚ BETONOVÝCH PODHRABOVÝCH DESEK, U ZBOŽÍ VYRÁBĚNÉHO NA ZAKÁZKU, NEBO ATYPICKÝCH NADROZMĚRNÝCH VÝROBKŮ JE CENA ZA DOPRAVU SJEDNÁNA ROVNĚŽ INDIVIDUÁLNĚ.

Prodávající dodá zboží na místo, které je uvedeno Kupujícím jako adresa dodání v objednávce. Toto platí pro adresy v ČR s podmínkou dostupnosti příjezdu po zpevněných komunikacích.

Kupující je povinen si zboží při převzetí prohlédnout a zkontrolovat. V případě, že zboží má vadu, nebo je v rozporu s objednávkou, je povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit Prodávajícímu způsobem uvedeným dále pro uplatnění vad zboží (reklamace).

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím zboží.

Samozřejmostí je osobní odběr na adrese provozovny Prodávajícího: Plotové centrum Zlín – Lužkovice, ul.Hvozdenská, 763 11 Zlín 11.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí, nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost, nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, má Kupující právo:

 • na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat pouze výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy, je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady,
 • na dodání nového zboží, nebo výměnu součástí i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.
 • neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že má zboží vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na zboží po dobu 24 měsíců (není-li uvedeno jinak), která začíná běžet od okamžiku převzetí zboží. To se však netýká:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Při koupi již použitého zboží poskytuje Kupující záruku po dobu 12-ti měsíců.

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivé součásti zboží.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na Kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobí-li vadu Prodávající.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 • neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

VII. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Zjistí-li Kupující, že zboží má vadu, nebo je v rozporu s kupní smlouvou, oznámí neprodleně Prodávajícímu tuto skutečnost a to na e-mailovou adresu dobes@dobes.eu, telefonicky na tel.číslo 577902696, 608709327 nebo písemně na adresu Prodávajícího.

Kupující předloží doklady o koupi zboží, popíše vadu a vzhledem k povaze prodávaného zboží zašle případně e-mailem fotodokumentaci.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do tří pracovních dnů po dodání veškerých potřebných údajů a informací. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Kupujícím činí 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

Prodávající zašle Kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace písemné potvrzení o jejím přijetí. Následně bude Kupující písemně vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace, době trvání vyřízení, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má uživatel nárok na výměnu zboží, nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na Prodejci nebo výrobci zboží.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod, e-shop) má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů od dne převzetí zboží (dodávky poslední části zboží).

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. (Ke stažení ZDE ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY )

Tento formulář zašle Spotřebitel Prodávajícímu na e-mailovou adresu dobes@dobes.eu, faxem na tel.číslo 577 902 696, nebo písemně na adresu Prodávajícího.

Prodávající po přijetí oznámení zašle Spotřebiteli e-mailem potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, nedohodnou-li se strany jinak. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky až po přijetí vráceného zboží. Zboží nelze vrátit dobírkou.

Spotřebitel zboží vrátí Prodávajícímu na adresu: Marek Dobeš, Plotové centrum Zlín – Lužkovice, ul.Hvozdenská, 763 11 Zlín 11.

Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží.

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Bylo-li zboží poškozeno, nebo spotřebováno může Prodávající uplatnit právo na náhradu škody. Prodávající uplatní právo na náhradu škody započtením svého nároku oproti vracené kupní ceně.

Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Prodávající s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Marek Dobeš, se sídlem Zlín - Jaroslavice, Chrástka 291, PSČ 76001, IČ: 62868098 (dále jen „Správce“),

zpracovává osobní údaje svých zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“). Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese dobes@dobes.eu.

Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a dále údaje shromážděné Správcem při plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).

Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

 1. plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
 2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
 3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 4. zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:
 1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2, 3.3 a/nebo 3.4 výše;
 2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;
 3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby podle smlouvy (pokud byla ve smlouvě sjednána záruka za jakost), nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení;
 4. účelu zasílání obchodních sdělení podle čl. 3.4 výše budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby) či anonymizovány.

Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby a firmy zajišťující marketingové služby pro správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Další zpracovatelé osobních údajů: Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685; Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, Weboo s.r.o. 02636239.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), jakož i práva na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem. Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy.


X. ŘEŠENÍ SPORŮ

Práva a povinnosti těmito obchodními podmínkami výslovně neupravená se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem č.89/2012 v platném znění.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Spotřebitel má rovněž právo na vyřešení sporu mimosoudní cestou.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz-http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel žijící v EU může podat návrh na obchodníka se sídlem v EU také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Vážení zákazníci, dříve než přistoupíte k řešení sporu výše uvedenými způsoby, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese dobes@dobes.eu, abychom mohli řádně projednat a vyřešit nastalou situaci.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající-Marek Dobeš jakožto provozovatel internetového obchodu www.dobes.eu je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

Každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.dobes.eu, nesmí při používání těchto stránek zasahovat do jejich bezpečnosti, nesmí se snažit proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek nebo jakkoliv ohrozit bezpečnost provozu těchto stránek.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 25.5.2018. K dispozici jsou v provozovnách Prodávajícího nebo v elektronické podobě na www.dobes.eu ., a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.

Obchodní podmínky ke stažení ZDE

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.